Aktuálně

 • aktuality
 • Co se suchem - Liberecký kraj na rozcestí
image

Co se suchem - Liberecký kraj na rozcestí


Dlouhotrvající sucha devastují naši krajinu a zásobu podzemních vod. Od roku 2014 se prohlubuje deficit srážek, rok 2018 byl druhým nejsušším rokem od roku 1961 a je zřejmé, že ani letos se nedočkáme zlepšení situace. Mizivé zásoby sněhu a chybějící srážky znamenaly jeden z nejsušších dubnů historie a předznamenávají pokračování problémů s nedostatkem podzemních vod a problémy se suchem.Jakým problémům vlastně čelíme?

 • Postupná změna klimatu je dnes již nezpochybnitelná. Nemusíme diskutovat o příčinách, ale musíme čelit následkům - přichází období extrémů, - deficit srážek nebo naopak přívalové deště, abnormální teploty vzduchu a hlavně snížení zásob podzemních vod.
 • Devastující zásahy do zemědělské půdy z let 1948-1989 (rozorání 270 tisíc hektarů luk a pastvin, odstranění 35 tisíc hektarů lesíků a hájků, rozorání mezí a cest, atd.) a rozsáhlé odvodnění zemědělské půdy trubkovou drenáží (cca 1,5 miliónu hektarů) narušily schopnost krajiny zadržet srážkovou vodu. Zemědělská půda dnes dokáže zadržet pouze cca 60% vody spadlé na její povrch, značná část, která by se mohla vsáknout a doplnit zásoby podzemních vod, odtéká nenávratně pryč.
 • 60% zemědělské půdy je ohroženo vodní erozí. Podmínky zemědělských dotací, které mají za cíl zajistit ochranu půdy a vody však účelově řeší pouze na 25% z nich, na zbytku jakoby eroze vůbec neprobíhala...
 • Zákony a vyhlášky k ochraně půdy včetně Zákona o ochraně zemědělského půdního fondu nejsou dodržovány nebo jsou různě ohýbány či retardovány. Schválení tzv. Protierozní vyhlášky, která měla posunout ochranu zemědělské půdy výrazně kupředu, je již čtvrtým rokem bojkotováno lobbistickými tlaky zejména ze strany Agrární komory . Výsledkem jsou jen nekonfliktní akce typu Dešťovka, které ale reálný problém s úbytkem spodních vod neřeší.
Děláme v Libereckém kraji dost pro řešení sucha? 

Roční rozpočet kraje je zhruba 3.5 miliardy korun, z toho je na celou oblast životního prostředí a zemědělství vyčleněna částka pouhých 58 milionů korun, čili jen 1.7% celého rozpočtu. Z krajského programu na zadržování vody v krajině je letos možné financovat zhruba 20 projektů, což je v rámci celého kraje žalostně málo. Jsme svědky řady prohlášení a slibů, podpora kraje je ale tragická. Aktivita zástupců kraje na ministerstvech životního prostředí a zemědělství je nulová, konstruktivní komunikace se zemědělci neprobíhá, systematická opatření na zadržování vody na obecních pozemcích se nerealizují.
Jaké je řešení v rámci našeho kraje?

Liberecký kraj se k problematice sucha musí postavit mnohem aktivněji. Máme rozlohu 3163 km2, proto nestačí vyhlásit podfinancovaný program pro 20 projektů. Cílem musí být zajištění vody pro příští léta a příští generace, nikoliv plnění tabulkových počtů neefektivními akcemi.

 • KONKRÉTNÍ KRAJSKÉ PROJEKTY A SPOLUPRÁCE S OBCEMI
 • Kraj musí být iniciátorem v přípravě i realizaci konkrétních projektů na zadržování vody v krajině. První kroky musí směřovat k obcím jako zásadním partnerům, protože obce mají ve svém vlastnictví pozemky, na kterých je možné realizovat řadu veřejně prospěšných opatření. Kraj, kromě přípravy vlastních projektů, musí být schopen pomoci obcím s přípravou žádostí o dotační podporu ze zdrojů Ministerstva životního prostředí, Ministerstva zemědělství a Ministerstva pro místní rozvoj. Velice často se jedná o 100% dotaci bez výrazně přehnaného papírování. Kraj musí dostatečně finančně podpořit prostupnost krajiny (obnovou polních cest) zpomalení povrchového odtoku a zadržení vody v krajině.

 • SPOLUPRÁCE S VLASTNÍKY POZEMKŮ 
 • Další krok musí následovat směrem k zemědělcům, zemědělským poradcům a vlastníkům pozemků . Je nezbytné najít konsensus na realizaci opatření v krajině v krátkodobém a střednědobém horizontu. K tomu lze opět využít všechny dotační zdroje Libereckého kraje, Ministerstva životního prostředí, Ministerstva zemědělství, umožňující až 100% úhradu nákladů vynaložených na veřejně prospěšná opatření v oblasti obnovy vodního režimu v krajině. 

 • ÚPRAVA ZPŮSOBU NAKLÁDÁNÍ S PŮDOU 
 • Zemědělská půda zaujímá 44% plochy našeho kraje. V současnosti probíhá na celostátní úrovni za účasti krajů příprava nových pravidel zemědělské dotační politiky na příštích 7 let. Liberecký kraj musí být daleko aktivnější a prostřednictvím Asociace krajů ČR podporovat změny, které budou motivovat zemědělce k zajišťování mimoprodukčních funkcí zemědělství (např. protierozní ochraně zemědělské půdy, vyššímu podílu organické hmoty v půdě, obnově krajinných prvků, atd.), což výrazně napomůže zvýšení zadržování vody v krajině. Dle předběžných výpočtů Ministerstva zemědělství máme z hlediska potravinové soběstačnosti rezervu cca 1 miliónu hektarů zemědělské půdy, které mohou být využity pro nezemědělské účely - nikoliv zastavět, ale využít například pro řešení problémů se suchem. Máme tedy výborný potenciál vrátit českou krajinu do stavu, který radikálně zvýší schopnost adaptovat se na změnu klimatu, především na sucho. Zároveň platí, že je nutné výrazně omezit zábor kvalitní půdy pro stavbu dalších logistických a výrobních center. V Libereckém kraji se ve srovnání s ostatními kraji nachází nejvíce brownfieldů. Podporu pro další výstavbu je tedy nutné směřovat k využití již zastavěných ploch namísto výstavby na zelené louce.

 • PLÁNUJME ROZUMNĚ A STRATEGICKY
 • Kromě pozitivních opatření musíme připravit scénáře pro případ rostoucích problémů se suchem - vytipovat oblasti Libereckého kraje s výrazným nedostatkem zdrojů pitné vody a zahájit přípravu a následně realizaci zajištění zásobování těchto území náhradními zdroji vody, tzn. zásobování oblastí s nedostatkem vodních zdrojů převodem vody z jiných vodárenských soustav pro překlenutí dlouhodobého sucha, podporovat budování přivaděčů pitné vody do oblastí s omezenými zdroji pitné vody, podporovat propojování vodárenských soustav a jejich posilování. 

 • FRÝDLANTSKO - NÁŠ KRAJ NEDÁME!
 • S ohledem na situaci na Frýdlantsku a bezohledné jednání polských úřadů při přípravě rozšíření dolu Turów se s celou vahou úřadu Libereckého kraje musíme postavit za zájmy Frýdlantska - jak proti rozhodnutí polské strany, tak proti pomalé činnosti českých vládních orgánů. Jednoznačným cílem musí být zastavení nebo omezení rozšiřování aktivit v dole Turów tak, abychom nepřišli o vodu.

 • PODPORA SKUPIN I JEDNOTLIVCŮ 
 • Jakkoliv se problémy se zásobami spodních vod budou odrážet v životě všech obyvatel kraje včetně velkých měst, zvlášť obyvatelé v menších obcích řeší potíže s vodou již nyní. Kraj musí podpořit všechny smysluplné projekty vedoucí ke zlepšení nakládání s vodou v místě, sběr a využití srážkových vod domácnostmi nebo jednotlivci.„Víme, že problém se suchem a zásobami spodních vod není jen problém několika zahrádkářů, týká se nás všech. Liberecký kraj představuje ideální platformu k systémovému řešení problémů celého regionu   ve spolupráci s obcemi - dokáže optimálně plánovat, podpořit a realizovat projekty, které budou dlouhodobě efektivní a pomohou výrazně zmírnit trend posledních let. “
Ing. Jiří Klápště, vedoucí správy Chráněné krajinné oblasti Český ráj


Sdílet na facebooku
SPOLEČNĚ PRO LIBERECKÝ KRAJ

Kandidáti

image

Ing. Klápště Jiří

TOP 09
image

Ing. Matek Štěpán

KDU-ČSL
image

Mgr. Šolc Jiří

nestraník
image

Ing. Šimůnek Josef

KDU-ČSL
image

Václav Miloslav

TOP 09
image

Procházková Lenka

KDU-ČSL
image

Mgr. Vondráček Jiří

TOP 09
image

MDDr. Šebestová Daniela

nestraník
image

Veber Tomáš

KDU-ČSL
image

Mgr. Šmejda Libor, MBA

nestraník
Aktuálně

SPOLEČNĚ
PRO LIBERECKÝ KRAJ

image

Společně pro Liberecký kraj

Naším společným cílem není nic menšího, než aby byl náš kraj vzorem fungující spolupráce, politické kultury a hlavně - dobrým místem pro život!

Více
image

Mokré sucho - problém v Libereckém kraji?

O adaptaci na změnu klimatu již bylo napsáno mnoho. Co můžeme udělat konkrétně, hned, bez patosu a prázdných slibů?

Více
image

Premiér bojuje za sebe a proti všem. I proti nám, voličům!

Premiérovi Andreji Babišovi už došli obětní beránci. Jinak si nedovedu vysvětlit jeho poslední výpad směrem ke krajským samosprávám, že za výrazný nárůst počtu nakažených COVID-19 mohou právě kraje.

Více
image

Místní práci místním firmám

Rozpočet Libereckého kraje je cca 3,6 miliardy korun. Tyto peníze mohou zůstat u firem v našem kraji, pokud budou mít naši živnostníci a podnikatelé možnost zapojit se do veřejných zakázek.

Více
image

Proč má smysl volit v krajských volbách?

O výsledku krajských voleb nerozhodují statisíce voličů. Ve skutečnosti se jedná o tisíce, maximálně desetitisíce voličů, kteří reálně rozhodnou o podobě příštích krajských koalic. Nechci, aby o mě rozhodovali jiní, chci volit za sebe.

Více
image

Zvládáme integraci cizinců v Libereckém kraji?

Ke koncentraci cizinců dochází v průmyslových centrech - v Libereckém kraji, kde pracuje asi 25 tisíc cizinců, je místem největší koncentrace Česká Lípa.

Více
Podporují nás
image

Mgr. et Mgr. Libor Šmejda, MBA